Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Εὐχή πόθου νοερᾶς κοινωνίας

Aγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου
Ἐπειδή, Κύριέ μου, δέν δύναμαι νά σέ δεχθῶ τούτην τήν ἡμέραν μυστηριωδῶς, κάμε ἐσύ, ὦ ἀγαθότης καί δύναμις ἄκτιστος, νά σέ δεχθῶ ἀξίως τώρα πνευματικῶς, καί εἰς κάθε ὥραν καί εἰς κάθε ἡμέραν, μέ τό νά μοῦ δώσῃς νέαν χάριν καί δύναμιν κατά πάντων τῶν ἐχθρῶν μου· καί μάλιστα, κατ’ ἐκείνου τοῦ πάθους καί ἐχθροῦ, εἰς τόν ὁποῖον διά νά ἀρέσω καί διά νά κάνω τό θέλημά του, ἐναντιώνομαι καί κάνω πόλεμον μέ ἐσένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου